Historie ZŠ do r. 2009

Škola má v Srchu dlouholetou tradici.

První školní budova byla postavena v roce 1804 na místě dnešní školy.  Byla jednotřídní, celá dřevěná zakončená věžičkou se zvonkem. Od té doby stojí stále na stejném místě. Jen prodělala několik změn.  Roku 1871 povolila c. k. zemská školní rada zřídit zde trojtřídní školu. Přestavba byla ukončena za 10 let.

Ve škole se vyučovalo ve 4 třídách, bydlel zde řídící a 2 učitelé a ještě se sem vešla veřejná knihovna.
V roce 1905 navštěvovalo školu kolem 250 dětí. Po 2. sv. válce počet žáků klesal. Ve školním roce 60/61 se z Národní školy stala Základní devítiletá škola pro 1. až 5. ročník a školní rok 74/75 se na dlouhou dobu stal rokem posledním. Škola byla opět otevřena po 14 letech 1. 9. 1991 pod názvem Základní škola Srch se 3 (postupnými ročníky).

V roce 1996/97 se k budově školy připojila tělocvična a knihovna.  V ZŠ se vyučuje v 1. – 3. ročníku s 30 žáky (dvoutřídní škola malotřídního typu) , MŠ má 1 oddělení s 28 dětmi. Další rok se přidal ke 3 ročníkům ZŠ ještě 4. ročník ZŠ.

Od 1. 1. 2003 spojuje Základní škola a Mateřská škola Srch základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu.

V září roku 2012 byla slavnostně otevřena nová budova školy a  ZŠ 1. stupně je kompletní, tedy do 5. ročníku. MŠ otevřela dvě třídy po 25 dětech.

Odkaz na webové stránky do r. 2009: http://www.zsmssrch.wz.cz/

Ze starých pověstí sršských:

koho zajímají další pověsti z naší obce, můžete nahlédnout sem: Staré pověsti sršské

 

 

O  ŘÍDÍCÍHO  SLEPIČCE

Z kroniky:      kronika – I.díl, str. 17:

Původně se děti vzdělávaly u ševce v popisném č. 13.

Ke vzdělávání dětí byla v Srchu vystavěna první školní budova roku 1804. Škola byla dřevěná, s věžičkou a zvonkem, kterým učitel obstarával děti sezváněním na výuku. Jinak byla nejbídnější na okrese. Učebna byla na východ, vedle byt učitele – dvě malé světničky, kuchyně, nevelký chlév a dřevník. Sluníčku nahlíželo četnými otvory ve střeše nejen na půdu, ale i  otvory mezi vyhnilými stropnicemi též do učebny. A nejen sluníčko, ale také déšť a kroupy měly volný průchod do školních lavic. Příslušní úřadové měli snahu postavit novou budovu, ale odpor místních občanů stále stavbu oddaloval.

Nemístným průtahům učinila konec teprve návštěva c.k. školního inspektora, pana Vojtěcha Lešetického roku 1871, k čemuž se vztahuje tato historka…

Když v uvedeném roce přijel pan inspektor na inspekci, tu pozoroval žáčka ve třetí třídě, kterak vypracovává nějaký úkol na tabuli. Pan inspektor ustupoval, vida, že ostatním překáží, až pojednou se náhle octnul v dolíku, který za dlouhá léta byl u stolku učitele dětmi vyšlapán. Zarazil se poněkud, ale zůstal stát.

Leč v krátké chvíli ozvalo se s hůry: „Koko, koko, kdák…“ a slepice utrousila na pana řídícího rámě inspektorovo něco, čím dle biblických dějin byl oslepen starý Tobiáš.

Pan inspektor se velmi rozhněval. Sebral klobouk a znechucen odešel. Nyní už více nepomáhaly protesty občanů.

 

… a jak to bylo dál? Nákladem školního okresu byly zřízeny potřebné místnosti v nové budově, ale pro další odpor sousedů nebyla přece jen postavena nová školní budova, nýbrž toliko část s nejpotřebnějšími místnostmi pro tu dobu. Zakrátko však byla obec nucena dostavěti školu svým nákladem, protože mezitím byla povinnost stavěti školu přenesena ze školního okresu na obce. Tím vlatně byla obec potrestána za to, že výstavbu nové školy tak dlouho oddalovala.

 

 

Copyright © 2008-2022 Základní a mateřská škola Srch Všechna práva vyhrazena.
Tyto stránky používají Desk Mess Mirrored theme, v2.5, z BuyNowShop.com.