Bezpečnost na parkovišti

Publikoval vranmi dne 28. 8. 2018 v Aktuality |

Vážení rodiče,

vzhledem k opakujícím se stížnostem, že někteří rodiče i po upozornění stále nechávají na parkovišti školy svá vozidla v chodu, zatímco odvádějí dítě do mateřské školy, jsem požádala o vyjádření  inspektora Policie ČR.

„Tuto věc by bylo možné posoudit jako přestupek v dopravě dle § 125c odst. 1 písm. k z.č. 361/2000Sb. pro porušení povinnosti vyplívající z § 7 odst. 1 písm. b z.č. 361/2000 Sb. Za tento přestupek lze uložit v příkazním (blokovém) řízení pokutu na místě do 2000,- Kč v případě oznámení správnímu orgánu od 1500,- Kč do 2500,- Kč.

§7

(1) Řidič nesmí

  1. a) předat řízení motorového vozidla osobě, která nesplňuje podmínky § 3 odst. 3,
  2. b) obtěžovat ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích ani jiné osoby zejména nadměrným hlukem, znečišťováním ovzduší, rozstřikováním kaluží, bláta nebo zbytečným ponecháním motoru stojícího vozidla v chodu.“

 

Další informace pro děti dojíždějící do školy na kole či koloběžce:

Pokud jde o jízdu dětí mladších 10ti let, jedná se o jízdu na kole, bruslích, koloběžce nebo něčem podobném, ze zákona je jasně dáno dle § 58 odst. 1,2 z.č. 361/2000 Sb. následující:

§58

(1) Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přílbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.

(2) Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let; to neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně.

Toto ustanovení platí pro jízdu na kole a koloběžce. V ostatních případech jde o chodce a ti jsou povinni užít chodník popř. stezku pro chodce.

Takovýto je právní výklad z.č. 361/2000 Sb. o silničním provozu.

 

Copyright © 2008-2019 Základní a mateřská škola Srch Všechna práva vyhrazena.
Tyto stránky používají Desk Mess Mirrored theme, v2.5, z BuyNowShop.com.