informace

Publikoval Lovis dne 28. 8. 2013 v ŠD informace |

♣ Omluvenka:

Stáhnout zde: zadost_o_uvolneni_ditete (2)

♣ Týdenní skladba zaměstnání ve ŠD:

 ŠD – TÝDENNÍ SKLADBA ZAMĚSTNÁNÍ
DEN V TÝDNU RANNÍ ŠD   6,40 – 7,40 ZŠ -VYUČO VÁNÍ OBĚD  11,40 – 12,30 ČINNOST ŠD 12,30 – 14,00 HL. ČINNOST ŠD 14,00 – 15,00 ČINNOST ŠD 15,00 – 16,30
PONDĚLÍ  OČ 8,00 – 11,40 Hygiena, oběd. Polední klid. Hry, pobyt na zahradě. Odpočinková činnost.- dle počasí Pobyt na šk. zahradě, hry. Zájmové činnosti. Hygiena, svačina.PNV Odpočinková činnost.
ÚTERÝ  OČ 8,00 – 11,40 Hygiena, oběd. Polední klid. Hry, pobyt na zahradě. Odpočinková činnost.- dle počasí Pobyt na šk. zahradě, hry. Zájmové činnosti. Hygiena, svačina.PNV Odpočinková činnost.
STŘEDA  OČ 8,00 – 11,40 Hygiena, oběd. Polední klid. Hry, pobyt na zahradě. Odpočinková činnost.- dle počasí Pobyt na šk. zahradě, hry. Sezónní rekreační  činnosti.

Hygiena, svačina.

Odpočinková činnost.

 

ČTVRTEK  OČ 8,00 – 11,40 Hygiena, oběd. Polední klid. Hry, pobyt na zahradě. Odpočinková činnost.- dle počasí Pobyt na šk. zahradě, hry. Zájmové činnosti. SPPČ – hygiena, svačina.Odpočinková činnost.
PÁTEK  OČ 8,00 – 11,40 Hygiena, oběd. Polední klid. Hry, pobyt na zahradě.Odpočinková činnost.- dle počasí

Pobyt na šk. zahradě, hry.

Zájmové činnosti.

Hodnocení týdenní činnosti.

SPPČ – hygiena, svačina.Odpočinková činnost.

 

 

♣ Roční plán ŠD:

 ROČNÍ  PLÁN  ŠD – 1. pololetí
Měsíc Téma měsíce Cíl
ZÁŘÍ Jsme jedna rodina Vzájemné poznávání a porozumění, ohleduplné chování ke kamarádům, zapojování žáků 1. tříd do her a dalších činností, pobyt v přírodě.• Seznamovací a kolektivní hry dětí Já a kolektiv Seznámení s vnitřním řádem školní družiny a jídelny, mravní výchova, rozvoj kladných char. vlastností,  začlenění do kolektivu, výchova bez šikany a rasismu, rozvoj pocitů důvěry.•Etiketa a komunikace
ŘÍJEN Naše obecPoznávání obce, historie i současnost, okolí, orientace v obci,ochrana životního prostředí – třídění odpadu, EVVO, poznávání přírody v okolí, péče o zahradu.• Jak chutnají pečené brambory Příroda kolem nás I.Vztah k životnímu prostředí, péče o rostliny, jejich rozeznávání, příchod podzimu – práce na zahradě. • Sběr jablíček na školní zahradě
LISTOPAD Lísteček mi na dlaň spadPozorování změn přírody, sběr přírodnin a výroba tematických prací, koláže. Drakiáda – pouštění draků. Návštěva Palety Pardubice.• Vztah k životnímu prostředí – Kyselý déšť EstetikaEstetický rozvoj žáka, rukodělné činnosti, rozvoj kreativity, dodržování bezpečnosti při práci. • Sběr přírodnin
PROSINEC Vánoce přicházejíPříprava na Vánoce, seznamování se zvyky a tradicemi svátků, vánoční výzdoba, exkurze za betlémem, význam Vánoc – rodinných svátků, Vánoční salon• Mikulášský běh KulturaUctívání společenských tradic, jejich dodržování a respektování, chování při slavnostních událostech, tradice a význam rodiny, život v rodině.• Vánoční zvyky
LEDEN Zima, zima, zimička……ztuhla nám i vodička.Využití zimního počasí k zimním radovánkám a hrám. Využívání zimních sportů. Péče o zdraví, otužování. Péče o zvířátka v zimě.• Krmení ptáčků Čas her a zábavyPéče o zdraví – zimní otužování, práce a odpočinek, sporty v zimě, bezpečnost při sportu a hrách.• Hry na sněhu

 

 

 ROČNÍ  PLÁN  ŠD – 2. pololetí
ÚNOR Z pohádky do pohádkyVyužití pohádek v odpočinkové činnosti, výtvarné výchově a praktických činnostech. Karneval. Zimní sporty.• Pohádky DramatikaTvořivost a kreativita, dětská představivost a fantazie, její využívání při hrách. Smysl a tradice karnevalu.• Karneval
BŘEZEN Když jaro zaťukáPozorování změn v přírodě, práce na poli a na zahradách, Velikonoční svátky-zvyky a tradice, loučení se zimou, oslava jara.• Velikonoce Příroda kolem nás II.Vztah k životnímu prostředí, příroda na jaře, zvířata, rostliny. Starost o mláďata.• Pozorování proměn v přírodě
DUBEN Děti, pozor!Příprava dětí na dopravní hřiště, dopravní značky, křižovatky, hry s dopravní tematikou, jízda na kole – jízda zručnosti.• Den Země Člověk a zdravíPéče o své zdraví, znalost správných telefonních čísel první pomoci, hygiena zdraví, bezpečnost, naučit děti správně reagovat v běžných i výjimečných situacích. Dopravní tématika, jízda na kole.•  Dopravní výchova
KVĚTEN Zelená školaVýjezd dětí do školy v přírodě, poznávací výlety do okolí, besedy o přírodě, malování venku, hry a soutěže.• Rej čarodějnic Člověk a sportZvyšování fyzické zdatnosti dětí, vůle a vytrvalost při hrách a soutěžích, spojení sportu a estetického cítění, řídit se podle pravidel fair-play. Vzbuzovat zájem o pravidelné sportování.• Atletický stadion Pardubice
ČERVEN Těšíme se na prázdninyVýlety, práce s mapou a buzolou, topografie, značky v přírodě, ochrana krajiny, sběr lesních plodů a jejich využití, připravujeme se bezpečně na prázdniny.• Dětský den Člověk a společnostOrientace ve společnosti, v běžném životě, v přírodě. Umět si poradit v běžných situacích a umět využít všech získaných znalostí a dovedností.Zajímat se o dění kolem nás.• Sportovní den

 

 

Řád školní družiny:

Obsah:

 1. Základní ustanovení
 2. Provoz školní družiny
 3. Docházka přihlášených dětí
 4. Bezpečnost a chování dětí
 5. Úhrada školní družiny

 

 1. Základní ustanovení

Školní družina (ŠD) se ve své činnosti řídí zejména prováděcím předpisem ke školskému zákonu Vyhláškou č. 74/2005 Sb. O zájmovém vzdělávání

 1. Provoz školní družiny
 • Ranní ŠD:              6, 40 – 7, 40 hod.
 • Odpolední ŠD:    11,40 – 16,30 hod.
 • ŠD  využívá prostory tříd ZŠ, tělocvičnu a školní zahradu s vybavením k relaxaci.
 • Hlavní zaměstnání ŠD probíhá od 13,30 hod. do 15,00 hod., proto je vhodné  vyzvedávat dítě před nebo po této činnosti, aby děti nemusely svoji práci předčasně přerušovat.
 • V době kroužků organizovaných školou vyzvedává děti ze ŠD vedoucí zájmových kroužků a po skončení  je  opět přivede do ŠD a předá vychovatelce ŠD, která za děti přebírá zodpovědnost.
 • V době prázdnin se po projednání se zřizovatelem činnost ŠD přerušuje.
 • O provozu a činnosti ŠD jsou zákonní zástupci pravidelně informováni prostřednictvím notýsku, nástěnky ŠD a třídních schůzek.
 • Po celou dobu pobytu dětí ve ŠD je zajištěn pitný režim.
 • Vychovatelka ŠD úzce spolupracuje s třídními učitelkami a zákonnými zástupci svěřených dětí.
 • Zákonní zástupci mají povinnost úplně a pravdivě vyplnit přihlášku dítěte do ŠD a včas ohlásit změny v údajích, seznámit se s vnitřním řádem družiny a respektovat jej, řádně zdůvodňovat nepřítomnost dítěte v družině, včas uhradit poplatek za pobyt dítěte v ŠD, a pokud dítě neodchází samo, vyzvedávat ho ve stanovené době.

 

 1. Docházka přihlášených dětí
 • O přijímání dětí do ŠD rozhoduje ředitelka školy. Umístění dítěte do ŠD je nenárokové.
 • Docházka přihlášeného dítěte je od odevzdání přihlášky povinná, proto je nutné každou nepřítomnost dítěte řádně omluvit písemnou formou s podpisem zákonného zástupce.
 • Dítě odchází ze ŠD v čase a způsobem,  který je uveden na zápisním lístku. Tzn.  samostatně  nebo v doprovodu osoby uvedené na zápisním lístku.  Na telefonní žádost nemůže být dítě uvolněno!
 • Pokud má být dítě uvolněno ze ŠD v jinou dobu než je uvedeno na zápisním lístku,  je nutné přinést písemnou omluvenku opatřenou datem a podpisem zákonného zástupce.
 • Pokud má být dítě uvolněno ze ŠD  jinou osobou než je uvedeno na zápisním lístku, je nutné přinést písemnou zprávu se jménem osoby opatřenou datem a podpisem zákonného zástupce.
 • Při nevyzvednutí dítěte do 16,30 hod. p. vychovatelka telefonicky upozorní zákonné zástupce. Při opakovaném nevyzvednutí bude záležitost řešena ve spolupráci se soc. odborem MmP.
 • Odhlášení dítěte ze ŠD provede zákonný zástupce písemnou formou.

 

 1. Bezpečnost a chování dětí
 • Dítě, které navštěvuje ŠD je povinno řídit se pokyny vychovatelky ŠD. Bez jejího vědomí  dítě  nesmí opustit  oddělení ŠD.
 • Každé  dítě  je povinno řídit se i ve ŠD pravidly školního řádu.
 • Pokud dítě opakovaně porušuje kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních nebo jiným způsobem porušuje řád školního zařízení, může ředitelka rozhodnout o vyloučení tohoto dítěte ze ŠD. Toto rozhodnutí bude písemně sděleno jeho zákonným zástupcům.
 • S řádem ŠD děti seznamuje p. vychovatelka na začátku školního roku a průběžně dle potřeby i během roku.
 • Za hry, knihy, hračky a jiné pomůcky odpovídá kolektiv dětí, kterému byly přiděleny.
 • Za ztrátu osobních cenných věcí (mobilních telefonů) odložených v šatně, na chodbě či ve třídě nenese škola zodpovědnost. Má-li tyto cenné věci dítě u sebe, musí je mít neustále pod kontrolou.
 • Veškeré i drobné úrazy je dítě povinno neprodleně hlásit p. vychovatelce.

 

 1. Úplata za školní družinu (Směrnice č. 7 – úplata ve ŠD)
 •  Poplatek za pobyt dítěte ve ŠD je splatný pro každé dítě, které školní družinu navštěvuje.
 • Vybrané peníze přispívají k provozu školní družiny.
 • Kontrolu financí provádí ředitelka školy a rada rodičů.
Číslo účtu školy:  78 – 9147520247/0100(KB)Konstantní symbol: 0558 – převod mezi účtyVariabilní symbol:  datum narození  dítěte bez teček ve tvaru ddmmrrrr (př. 5.6.2003 = 05062003)Zpráva pro příjemce:  „příjmení (+jméno) dítěte, ŠD“

Úplatu lze provést ve dvou splátkách vždy za každé pololetí.  První platba do října za období září až leden. Druhá platba do března za období únor až červen. Výjimečně lze částku platit měsíčně.

Platby sourozenců lze spojovat. Nutno dobře označit!

 

Datum vydání:     28. 8. 2013

Datum účinnosti: 1. 9. 2013

Projednán na pedagogické radě: 28. 8. 2012

Mgr.  Milena Tomanová,  ředitelka  školy

Copyright © 2008-2021 Základní a mateřská škola Srch Všechna práva vyhrazena.
Tyto stránky používají Desk Mess Mirrored theme, v2.5, z BuyNowShop.com.