Projekty a programy školy

Publikoval Lovis dne 21. 8. 2017 v Projekty a programy školy |

 

ČTENÍ PRO RADOST:

Žáci za přečtené knihy získávají žetony, za které si na konci školního roku kupují nové knížky. Odměňujeme i nejlepšího čtenáře roku a nejlepší čtenáře jednotlivých ročníků.

BESEDY V OBECNÍ KNIHOVNĚ:

Žáci jednotlivých ročníků besedují 3 – 4x za rok s paní knihovnicí v obecní knihovně Srch. Každé sezení je motivované na čtenářství, seznámení s knížkami a knihovnou.

EU – výzva č. 57: ukončen

Projekt EU pro žáky ve studiu cizího jazyka – Blended learning ve školním roce 2014/2015 

EU – výzva č. 56: ukončen

Projekt EU, kde jsou žáci podporovány v těchto šablonách ve školním roce 2014 – 2016

– Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti – nakoupeny knihy pro společné čtení žáků ve škole

– Zahraniční pobyt žáků v zahraničí – výjezd žáků 3. -5. ročníku do oblasti Torbay ve dnech 20. – 27.9.2016

– Sadowing pedagogů – stáž pedagogů na zahraničních školách

– Studium cizích jazyků pro pedagogy v zahraničí

 

Plakat-EU        Srdce_placka_mléko

Mléko pro evropské školy je program, kdy se Evropské společenství a Česká republika podílejí na podpoře spotřeby mléka a mléčných výrobků u dětí z mateřských, základních a středních škol. V České republice tento projekt zastřešuje Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF), spadající pod Ministerstvo zemědělství, ve spolupráci s tzv. schválenými žadateli, resp. dodavateli mléka a mléčných výrobků do škol.

Naše škola se přihlásila do tohoto projektu již před rokem 2009 a stále je do projektu zapojena. Žáci si mohou denně koupit za zvýhodněné ceny zdravopu svačinu.

 

projekt-ovoce-do-skol-new        Srdce_placka_ovoce

Projekt Ovoce do škol podporuje spotřebu ovoce a zeleniny u žáků 1. stupně základních škol za pomocí evropských a státních dotací. Výrobky jsou dodávány přímo do škol, která uzavře smlouvu s některým ze schválených dodavatelů. Jasnou výhodou je, že žáci si mohou tyto výrobky vyzvednout zdarma ve své škole, kam jsou dodávány až dvakrát  měsíčně.

Naše škola se do tohoto projektu přihlásila hned na začátku, ve školním roce 2010/2011 a od té doby je stále do projektu zapojena.

 

logo

Program ZDRAVÉ ZUBY je komplexní celoplošný výukový program péče o chrupurčený pro prevenci zubního kazu u dětí na prvním stupni základních škol. Jedná se o nejdéle realizovaný program takového rozsahu pro děti mladšího školního věku, nejen v oblasti prevence zubního kazu, ale v oblasti ochrany a podpory zdraví vůbec.

Naše škola tento program pravidelně každoročně využívá a využívala již před rokem 2009.

 

h1  + Ukliďme si svět

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Naše škola je zapojena do tohot programu od školního roku 2009/2010 a od té doby si děti přišly na pěkné pomůcky a hry do školní družiny (fotbalový stůl, radiomagnetofon, společenské hry atd…)

 

Logo_KeraNatur

Kera-natur je přírodovědný program s praktickou ukázkou zvířat a oblastí, kde tato zvířata žijí, na kterém od školního roku 2009/2010 spolupracujeme s paní Kadlečkovou.  Do programu je zapojena i mateřská škola.

 

logo-lp-male-1           logo_slp_cr

Lesní pedafgogika – rámci zemí EU je již několik let realizován projekt, jak běžnému uživateli lesa co nejvíce přiblížit jeho význam a ukázat každému návštěvníkovi lesa cesty, jak tento nezastupitelný význam lesa pochopit a podle toho se i na les dívat v co nejširších souvislostech. Byl přijat systém lesní pedagogiky, který našel v Rakousku, Německu a Švýcarsku i své zastoupení ve školské legislativě a stal se i součástí učebních plánů základních škol. Vybudovaná střediska lesní pedagogiky však slouží nejen žákům základních škol, ale mnoha různým organizacím a kategoriím občanů. První zkušenosti s realizací tohoto systému ekologické výchovy jsou díky iniciativě podniku Lesy České republiky známy i u nás.

Naše škola je zapojena do tohoto projektu od roku 2010/2011 a každoročně v něm pokračuje. Projekt je využíván ve spolupráci se školní družinou a mateřskou školou.

 

logo-male    ukončen

Škola pro udržitelný život – posilování kompetencí pedagogů pro výuku průřezových témat projektovou metodou. To je projekt, který organizuje Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory. Posláním programu je vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje a zapojení veřejnosti do konkrétních akcí směřujících ke zlepšení životního prostředí.

Naše škola byla do projektu zapojena v letech 2009 až 2012. Výstupem jsou projektové dny, které jsme s dětmi vytvářeli, realizovali a vytvořili příspěvky do společné publikace projektu.

K nahlédnutí zde: Výstupy školy – Sever

top-banner      znak_sc_zeva

PLAVÁNÍ – každoročně jezdí žáci základní školy i mateřské školy na plavecké kurzy. MŠ – kurz plaváček.

ZŠ – ve školních letech 2010 až 2012 dojížděla (na podzim) vzhledem k rekonstrukci plaveckého areálu Pardubice do Hradce Králové. Od školního roku 2013/2013 jezdí (na jaře) do plav. areálu Pardubice.

 

eu_penize_skolam-685x295   ukončen

EU – peníze školám: MŠMT vyhlásilo v roce 2010 pro základní školy program „EU peníze školám“. Ten má všem mimopražským základním školám zpřístupnit peníze z fondů EU. Podporovaná témata: čtenářská a informační gramotnost, cizí jazyky, využívání informačních a komunikačních technologií, matematika, finanční gramotnost, inkluzivní vzdělávání.

Naše škola se zapojila do projektu základních škol v oblasti podpory 1.4. v květnu 2011. Tato podpora byla nově zařazena do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu. Smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se na základě mezinárodních šetření dlouhodobě ukazují v rámci vzdělávání na základních školách v ČR jako problematické. Díky obdrženým finančním prostředkům jsme mohli vybavit školu novými počítači, interaktivní tabulí a společně vytvořit nové interaktivní programy pro výuku ušité přímo na naši školu. Tento projekt končí na podzim 2013.

 

logo_CZ                        Aktivní škola 2012,13      Aktivní škola 2013,14

Projekt Proškoly.cz vznikl v roce 2007 jako pomůcka pro žáky základních a středních škol, kteří stojí před rozhodováním, jaký si vybrat studijní obor nebo kam se vydat ve své další profesní specializaci. Časem uzrál v místo, kde si žáci průběžně ověřují své schopnosti, a spolu se svými rodiči a učiteli nalézají oblasti, ve kterých jsou dobří, i ty, na jejichž rozvoj je potřeba se zaměřit. V současnosti server ProŠkoly.cz nabízí Testy dětských schopností, Paměťové testy, Testy pro nejmenší a Test volby povolání.

Všechny testy jsou vytvořeny tak, aby probíhaly pouze v prostředí www.proskoly.cz a výsledek byl vyhodnocen ihned po ukončení testu. Odpadá tak komplikovaná a nákladná příprava testů v papírové formě a zdlouhavé vyhodnocování výsledků. Testy lze absolvovat z jakéhokoliv počítače připojeného k Internetu (ze školy, z družiny, z domova, atd.)

Naše škola je zapojena do tohoto projektu od roku 2010. Každý žák získal svoje přihlašovací údaje, pomocí kterých může tuto stránku využívat. Žáci pátých ročníků se zde mohou také připravovat na celoplošné testování.

Interaktivní materiály k výuce angličtiny pro 1.–3. ročník ZŠ:

Díky podpoře Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR pro nás v rámci realizace projektu Tvorba nových interaktivních materiálů pro potřeby výuky anglického jazyka v 1.–3. třídách ZŠ připravuje nakladatelství NNS materiály, které  mohou obohatit a zatraktivnit výuku. Pro výuku angličtiny v 1.–3. ročnících základních škol i díky našim připomínkám vzniknou materiály, které opravdu využijeme. Vznikající materiály jsou součástí jednoho souboru, který obsahuje: Výukové materiály pro využití na interaktivní tabuli, Pracovní listy, Sada interaktivních pomůcek

Naše škola
se stala ve školním roce 2012/2013 pilotní školou v ověřování těchto materiálů.

 

Čtení pro radost… za čtení žetony

… je program, který jsme si vytvořili sami. Žáci sbírají během školního roku žetony za přečtené knížky. Počet žetonů se odvíjí od velikosti, náročnosti a množství stran knihy. Na konci školního roku si za získané žetony mohou koupit nové knížky (za peníze získané sběrem papíru – viz další školní projekt). Do tohoto programu se od druhého pololetí nebojí zapojit i prvňáčci! Tento program má již na naší škole svoji tradici. Vznikl ve školním roce 2009/2010 a každý rok žáci získávají větší a větší počet žetonů. Součástí tohoto programu organizujeme také spolupráci s knihovnou – čtení na schodech, výpůjční pátky, kam mohou děti pro knížku před i po vyučování, a´t už sami nebo s paní vychovatelkou ze školní družiny. S knihovnou úzce spolupracuje i mateřská škola.

 

 Sběr papíru:

Čtyřikrát do roka pořádáme školní sběr papíru. O získané peníze se dělí základní a mateřská škola na půl. Zapojujeme se také do různých soutěží pořádaných firmou Marius Pedersen, např.: Sběrová soutěž 2013 (fotografii  na plakát si vypůjčili z našeho webu, poznali jste své dítko?) Za získané peníze mateřská škola nakupuje hračky a pomůcky pro děti, základní škola nakupuje knížky pro Čtení pro radost, platí žákům autobus na výlet na konci školního roku a kupuje odměny pro prvňáky a páťáky.

 

Škola v přírodě:

Každoročně vyjíždí základní škola do přírody. Střídáme zimní školu v přírodě a  letní školu v přírodě. Zimní ŠVP je spojena se zimními sporty; jezdíme do Českých Petrovic, kde je ideální areál  právě na naše požadavky (www.ceskepetrovice.com). letní ŠVP je zaměřena na turistiku, tábornické dovednosti, sportovní soutěže a poznávání přírody; snažíme se pobyty střídat a poznávat různá místa v kraji. Denně rodiče informujeme na web. stránkách o životě na ŠVP – viz Společné akce/Škola v přírodě.

Copyright © 2008-2019 Základní a mateřská škola Srch Všechna práva vyhrazena.
Tyto stránky používají Desk Mess Mirrored theme, v2.5, z BuyNowShop.com.