Zápis do 1. třídy ZŠ – 2021/22

Publikoval vranmi dne 25. 3. 2021 v Zápis do 1. třídy ZŠ |

Zápis do první třídy pro školní rok 2021/22 probíhá elektronicky od 1.4. do 30.4.2021 formou registrace bez termínu.

Odkaz k elektronické registraci, který se otevře dne 1.4.2021:

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/skolasrch/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=795

Podání žádostí lze provést těmito způsoby:

 1. Zasláním do datové schránky školy naší školy: 4i3vxo
 2. Zasláním vytištěné a podepsané žádosti poštou, či vložit do schránky školy v zalepené obálce.
 3. E-mailem – pouze v případě, že zákonný zástupce má platný uznávaný elektronický podpis, kterým žádost podepíše (nelze jen poslat prostý email).

Přílohy k žádosti o přijetí: Kopie rodného listu dítěte – vždy

Přílohy k žádosti o odklad:

Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 • Kopie rodného listu dítěte – vždy
 • Kopie stanoviska odborného lékaře nebo klinického psychologa – vždy
 • Kopie posouzení školní zralosti, kterou vystavilo školské poradenské zařízení -vždy

Pokud tyto přílohy nemůžete doplnit, protože se vám je z důvodu nouzové situace nepodařilo zajistit, podejte žádost o odklad bez nich. Ředitel školy řízení přeruší
a stanoví vám dostatečnou lhůtu na jejich doplnění.

Zápis je určen
 • pro děti narozené v období od 1. 9. 2014 do 31. 08. 2015
 • pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku – dítě, které mělo ve školním roce 2020/21 odklad, musí přijít k zápisu znovu!


Předškolák, kterému bude 6 let až po 1. 9. 2021
 • může absolvovat zápis pro školní rok 2019/2020 v řádném termínu
 • musí mít doporučení z PPP, pokud dosáhne věku 6 let do 31. 12. 2021,
 • musí mít doporučení z PPP a od pediatra, pokud dosáhne věku 6 let po 31. 12. 2021

§ 36 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

Potřebné dokumenty
 • rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, cizinci cestovní pas
 

Odklad plnění povinné školní docházky – § 37 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
 • Rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se musí dostavit k zápisu v řádném termínu zápisu (stačí pouze rodič, vyplní se žádost o odklad).
 • Rodič mimo zápisní lístek vyplní žádost o odklad povinné školní docházky. K žádosti je třeba přiložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a doporučující zprávu od lékaře nebo klinického psychologa.
 • Pokud rodič nedodá potřebné dokumenty, nebude odklad povolen.
 • Žádost o odklad musí být podána nejpozději v den zápisu, po zápisu nelze o odklad zažádat.
Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
 • nebude rozesíláno
 • bude oznámeno:
  • zveřejněním seznamu přijatých dětí na dveřích hlavního vchodu do školy
  • zveřejněním seznamu přijatých dětí na webových stránkách školy
 • v seznamech budou děti uvedeny pod registračními čísly, které zákonní zástupci obdrží při zápisu do 1. třídy
 • předpokládaný termín zveřejnění bude po 10. květnu 2021

Výsledky přijímacího řízení budou vyvěšeny na veřejných místech školy (nástěnka u hlavního vchodu do školy) a na této web stránce.     

Po zveřejnění výsledků vás prosíme vás o potvrzení nástupu do naší/jiné  školy na e-mail: zsmssrch@seznam.cz. Děkujeme!

Seznamovací  hodina pro budoucí prvňáčky „Školákem na zkoušku“ se bude konat dne … dle aktuální situace.

Školní rok začne dne 1. září 2021 v 8,00 hodin. Informativní schůzka proběhne hned po první vyučovací hodině, t.j. v 9,00 hodin, kdy si prvňáčky na hodinu převezme p. vychovatelka.

♣ PLATNÉ INFORMACE KE STAŽENÍ:

Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku

Příloha č. 1_Žádost o odklad ZŠ_2017-18 – platná i pro tento rok

příloha č. 2_Kritéria_2018 – platné i pro tento rok

příloha č. 3_Jak můžete pomoci svým dětem_1

příloha č. 4_Desatero pro rodiče_1

♣ DALŠÍ INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY:

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Zákonný zástupce je dle § 36, odst. 4, školského zákona (dále ŠZ) č. 561/2004 Sb. povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v kalendářním roce, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Dle § 178, odst. 2, ŠZ:  je-li v obci jedna základní škola zřízená obcí, tvoří školský obvod území obce. Zákonný zástupce může  zvolit jinou než spádovou školu, důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je především kapacita dětí.

Dle § 37, odst. 1, ŠZ  rozhoduje o odkladu školní docházky ředitel školy. Ředitel školy může souhlasit s odkladem povinné školní docházky na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Žádost  o odklad povinné školní docházky  obdrží zákonný zástupce ve škole a vyplněnou ji musí předložit i s přiloženými doporučeními řediteli školy nejdéle do 31. května.

Na základě podmínek stanovených v § 36 a v § 46 Sb., ŠZ  o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy.

O NÁS:

→  Jsme školou rodinného typu a nabízíme klidné prostředí s  kvalitní a modernizovanou výukou.
→  Přesvědčit  se  můžete  na seznamovací  hodině pro budoucí prvňáčky „Školákem na zkoušku“ … dle situace
→ V  tento den si budoucí prvňáčkové mohou vyzkoušet přímou vyučovací hodinu a při té příležitosti si prohlédnout areál naší krásné a nové školy. (Vezměte si s sebou přezůvky.)
→  Po tuto dobu vás bude provádět a na dotazy odpovídat ředitelka školy.
→  Můžete si také objednat návštěvu v jiném termínu na tel. čísle 463 035 505.
 Těšíme se na vás!!!
Mgr. Milena Tomanová (ředitelka školy) + ostatní zaměstnanci
 
Průběh zápisu:

Zápis k povinné školní docházce je složen z formální části a, je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a případně dalších činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

§ 3a odst. 1 vyhlášky č. 48/2005Sb o základním vzdělávání

Formální část – rodič vyplní zápisní lístek a žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.

(U odkladu stačí pouze tato formální část zápisu, dítě se další části zápisu neúčastní.)

K zápisu se dostaví i děti, kterým byl v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky.

Neformální část – připravené cílené aktivity zaměřené na zhodnocení určitých dovedností dítěte. Pedagog s dítětem pak pouze orientačně zjišťuje úroveň znalostí a dovedností. Vše probíhá hravou formou, žádné zkoušení dětí. Jde nám o to, aby si vaše dítě tento den hezky prožilo a do školy se těšilo.

Co dělat, když se nemůžete zápisu zúčastnit?

V případě, že se z vážných důvodů nemůžete zúčastnit zápisu, je možné si domluvit náhradní termín předem.(telefonicky na tel. čísle 469 620 383)

Pokud je dítě nemocné, přijde k zápisu jen rodič a vyplní žádost o přijetí.

Jak nakládat s údaji o znevýhodnění nebo zdravotním stavu dítěte?

Doporučujeme, aby zákonní zástupci informovali školu o údajích potřebných pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy

(o znevýhodnění dítěte, uvedeném v § 16 školského zákona, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou v souladu s § 16 školského zákona, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení, údaji o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.)

Poskytnuté údaje budou součástí povinné dokumentace školy podle školského zákona se souhlasem zákonného zástupce a vedené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Výše zmíněné informace týkající se znevýhodnění či zdravotního stavu dítěte nemají vliv na  rozhodování ředitele školy o přijetí/nepřijetí dítěte.

Vážení rodiče,

dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž. Posouzení školní zralosti může být někdy obtížné, v takových případech je vhodnější ponechat rozhodnutí na pedagogicko – psychologické poradně. Pro vaše děti bude vstup do první třídy úspěšný a snadnější, pokud budete vědět, jak má být připraveno. Věnujte proto prosím pozornost dalšímu textu a posuďte, zda můžete během následujících měsíců dítě v některých oblastech lépe připravit na jeho vstup do školy.

Optimální připravenostNedostačující připravenost
Dítě rozumí mluvené řeči – pokynům a různým sdělením, vyjadřuje se srozumitelně ve větách a jednoduchých souvětích, komunikuje s dospělými, dokáže spontánně popisovat různé události, poznatky, nápady, klade otázky, umí vyprávět o rodičích, sourozencích, má přiměřeně širokou slovní zásobu.Dítě chápe sdělení učitele nebo spolužáků odlišně, než bylo myšleno, vyjadřuje se pomocí jednotlivých výrazů, jednoduchých vět, nevyjadřuje se spontánně, odpovídá stručně, neklade další otázky k doplnění svých znalostí, dítěti je špatně rozumět (výslovnost), slovní zásoba je omezená.Důsledek pro výuku: nepochopení výkladu učitele, učitel nerozumí odpovědím dítěte, překážka ve vztazích s druhými dětmi.
Orientuje se v okolí, zná svoji adresu, jména a povolání rodičů, svůj věk.Nezná základní údaje o sobě a o svém okolí.
Dítě začíná myslet logicky (na konkrétních předmětech a při konkrétních činnostech), svět chápe realisticky, dokáže pochopit, že z pozice někoho jiného se může situace jevit odlišně.Dítě zatím neuvažuje logicky – je závislé na svých přáních a okamžitých potřebách, na fantazii, důležitý je jeho vlastní pohled na věc.Důsledek pro výuku: nedostatečné pochopení učiva, zejména v Čj, M a v prvouce.
Dítě rozumí číselnému pojmu – např. spočítá pastelky (do 5ti), seřadí čísla od nejmenšího po největší, vyjmenuje řadu čísel, chápe pojmy hodně – málo, méně – více, má rozvinutou paměť pro čísla.Nedokáže počítat ani do pěti, nechápe pojem čísla, pořadí, množství.Důsledek pro výuku: dítě selhává zejména v matematice, nechápe učivo.
Dítě dokáže rozlišit zvukovou i zrakovou podobu slov, rozloží slovo na jednotlivá písmena, ví na jaké písmeno začíná slovo, dokáže z jednotlivých písmen složit slovo, rozliší i velmi podobně znějící slova.Nedovede přesně rozlišovat zrakové či sluchové podněty, nedovede vnímat celek jako soubor částí, obvykle se soustředí na nejnápadnější detail.Důsledek pro výuku: selhává při výuce čtení a psaní.
Dítě je zralé v grafických projevech a tělesné obratnosti – je manuálně šikovné, dobře ovládá pohyby svého těla, umí zacházet s nůžkami, držení tužky je správné, tlak na tužku přiměřený, dokáže napodobit tvar tiskacího a psacího písma, umí popsat, co nakreslilo.Dítě je obecně výrazně neobratné, křečovité držení tužky, velký tlak na tužku, nedokáže napodobit tvar písmen a čísel, odmítá kreslení, vystřihování, v nakreslených tvarech nelze rozpoznat jednotlivé předměty.Důsledek pro výuku: selhává ve výuce psaní, kreslení, pracovní výchově, tělocviku.
Dítě je schopné soustředit se na práci, vydrží pracovat dostatečně dlouho, odolává rušivým podnětům, dokáže překonat únavu.Dítě se obtížně soustředí, snadno se nechá rozptýlit, často přerušuje práci, působí jako duchem nepřítomné.Důsledek pro výuku: nedává pozor, nepracuje, ruší ostatní.
Dítě bez obtíží navazuje kontakt s cizí osobou, je ochotné komunikovat a kooperovat s ostatními dětmi, ochotně se podřídí autoritě.Dítě se vyhýbá kontaktu s cizími osobami, je stydlivé, bázlivé, závislé na rodině.Důsledek pro výuku: nechce chodit do školy, straní se ostatních, nekomunikuje s učitelem.
Dítě přiměřeně ovládá své emocionální projevy, je schopné odložit splnění svých přání na později, započatou práci se snaží dokončit.Dítě obtížně kontroluje své emoce, často jedná impulzivně a bez zábran (např. při nezdaru rozhází všechny pastelky po zemi, bouchá pěstí do stolu apod.), při práci nemá výdrž, převládá zájem o hru.
Dítě je schopné pracovat ve skupině dětí na  společném cíli a společně prováděném úkolu, ochotně se zapojuje do kolektivních her, dokáže ustoupit jinému dítěti.Dítě není ochotné komunikovat s druhými dětmi, stojí stranou, nenavazuje kontakty, nedokáže odložit uspokojení vlastních potřeb ve prospěch společného úkolu, při hře je agresivní, svárlivé.Důsledek pro výuku: konflikty s dětmi i učiteli, znesnadňuje práci ostatním.
Dítě je samostatné a soběstačné, umí se samo obléknout, najíst, pracuje samostatně – rozumí pokynům.Dítě je nesamostatné, závislé na pomoci rodičů, sourozence, pracuje jen v  bezprostředním kontaktu  a za pobízení  dospělého, nedokáže se postarat o své věci. Důsledek pro výuku: nepracuje a neplní pokyny bez pomoci učitele, zapomíná nebo ztrácí pomůcky.
Dítě dodržuje pravidla chování, podřídí se pokynům dospělého, i když je to pro něj nepříjemné, chápe nutnost řádu a pravidel.Dítě je neposlušné, neumí se chovat, odmítá vyhovět pokynům.Důsledek pro výuku: konflikty s dětmi i učiteli.
Dítě má pozitivní postoj ke škole a učení, těší se do školy, rád si hraje na školu, má zájem o nové věci, klade hodně otázek.Dítě se o školu nezajímá, rádo si hraje, neprojevuje zájem o rozšiřování znalostí a vědění, neklade otázky.Důsledek pro výuku: učivo ho nebaví, nedává pozor, není motivováno k lepším výkonům.

Přestože se klade velký důraz na výběr dobře připravených a zralých dětí do první třídy, vstup do školy znamená pro většinu dětí značnou zátěž. Není proto divu, že velký počet dětí vykazuje po delší nebo kratší dobu (jen několik prvních týdnů školní docházky nebo až celý první rok) různě intenzivní a rozličně projevované známky nepřizpůsobení. V následující tabulce si můžete přečíst některé projevy této nepřizpůsobivosti, které může vysledovat paní učitelka ve škole nebo i vy doma – zejména při domácí přípravě. Pokud tyto projevy přetrvávají po několik měsíců, je vhodné vyhledat odbornou pomoc – školního psychologa, výchovného poradce, poradenského psychologa v pedagogicko – psychologické poradně.

Ve škole dítěDoma dítě
– nevydrží být soustředěné na vyučování– odmítá ráno vstávat, nechce jít do školy
– špatně se podřizuje kolektivnímu vedení– vrací se ze školy unavené
– stále si s něčím hraje– svádí s rodiči urputné boje o domácí přípravu
– nevydrží klidně sedět, otáčí se, mluví do výkladu učitelky– postoj dítěte k učení je lhostejný až negativní
– zaostává ve všech předmětech nebo v některém z nich– pozornost při domácí přípravě je rozptýlená a výkon špatný
– špatně navazuje kontakty s druhými dětmi a obtížně vstupuje do sociálních vztahů, což může negativně ovlivnit jeho postavení v kolektivu třídy– trpí ranním zvracením, bolestmi hlavy nebo břicha, pálením očí (pokud se neobjevují o víkendech a o prázdninách), zadrháváním či koktavostí

Domácí příprava prvňáčků by neměla trvat déle než půl hodiny, výjimečně hodinu, měla by se konat v době jejich dobré výkonnosti, po chvíli aktivního odpočinku (ale ne fyzicky vyčerpávajícího).

♣ Dotazník ke školní zralosti:

Z uvedených projevů podtrhněte ty, které se u dítěte projevují.

– Neorientuje se v základních údajích: jméno – věk – bydliště

– Nechce odejít od rodičů, brání se, pláče.

– Nenavazuje kontakt, nemluví, je bázlivé, omezená slovní zásoba

– Chování – bez zábran přílišná uvolněnost – strach – neklid – odmítá pracovat

– Snadno se rozptýlí, je nesoustředěné.

– Bez pomoci není schopno plnit příkazy.

– Přerušuje práci, odmítá pracovat, vstává z místa, zpívá si, breptá.

– Celkově se jeví se jako příliš dětské, hravé, rozumově opožděné.

– Má potíže s vyjadřováním, má malou slovní zásobu.

– Má problémy s výslovností: r, ř, sykavky, k, b, d, m, n.

– Špatný řečový projev – není plynulý, zadrhává, koktá, mluví překotně

– Má problémy s gramatikou – nesprávný slovosled, časování, skloňování

– Má problémy s určováním geometrických tvarů.

– Má problémy s určováním barev

– Problémy s prostorovou orientací: vlevo – vpravo, vzadu – vpředu,    nahoře – dole

– Problémy v matematických pojmech méně-více, určení počtu, číselnou řadu uvádí do…..

– Při kreslení – kreslení levou rukou, nesprávné držení tužky,  celková neobratnost v jemné motorice

– Tempo práce – pomalé – zbrklé

 
Všeobecné informace

1. Povinná školní docházka

Školský zákon,

§ 36 Plnění povinnosti školní docházky

(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

(4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

(5) Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen „spádová škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce března kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

(6) Žák umístěný ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené při tomto školském zařízení nebo v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má sídlo příslušné školské zařízení, popřípadě v jiné škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí.

(7) Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.

2. Odklad povinné školní docházky

Školský zákon, § 37    Odklad povinné školní docházky

(1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházk

(3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, doporučí zároveň zákonnému zástupci dítěte vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte.

§ 46, Organizace základního vzdělávání

(1) Místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu s § 36 odst.4, a oznámí to způsobem v místě obvyklým. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených v § 36.

§ 165 (2) Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:

c) zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle § 37,

e) přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46, přestupu žáka podle § 49 odst.1 a převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2, zamítnutí žádosti o povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2,

Školský zákon č. 561/2004 Sb. 

3. Novela školského zákona a právní výklad MŠMT

§ 183 (2) Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění a v případě středních škol též poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a odst. 7. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění k 1.1.2012  

Copyright © 2008-2021 Základní a mateřská škola Srch Všechna práva vyhrazena.
Tyto stránky používají Desk Mess Mirrored theme, v2.5, z BuyNowShop.com.