About Lovis

Příspěvky odLovis:

Triatlon 2018

Posted by Lovis on 15. 5. 2018 @ 9.36
in Aktuality |

V neděli 13.5.2018 proběhl již XVI. ročník dětského triatlonu, zde máte krátké video z této akce.

Zápis do ZŠ – 2019/2020

Publikoval Lovis dne 9. 1. 2018 v Zápis do 1. třídy ZŠ |

♣ ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ pro školní rok 2019/2020:

Zápis do první třídy pro školní rok 2019/2020 se bude konat na naší škole

dne 10. dubna 2019 v době od 14,00 hod. do 17,00 hod.

S sebou: občanský průkaz, rodný list a zdravotní průkaz dítěte, pro dítě přezůvky.

V případě plánované odložené školní docházky přineste s sebou k zápisu potvrzení od odborného dětského lékaře, případně již také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení!

První třída se naplňuje maximálně do počtu 15 žáků.

 

Výsledky přijímacího řízení budou následující den vyvěšeny na veřejných místech školy (nástěnka u hlavního vchodu do školy) a na této web stránce.     

Po zveřejnění výsledků vás prosíme vás o potvrzení nástupu do naší/jiné  školy na e-mail: zsmssrch@seznam.cz. Děkujeme!

 

Povinná školní docházka začíná pro děti narozené v termínu 1. 9. 2012 – 31. 8. 2013.

Zapsány mohou být též děti narozené v termínu 1. 9. – 31. 12. 2013 /  potvrzení od dětského lékaře a školského porad. zařízení.

Seznamovací  hodina pro budoucí prvňáčky „Školákem na zkoušku“ se bude konat dne 4.4. 2018 v 9,00 hodin.

 

Školní rok začne dne 2. září 2019 v 8,00 hodin. Informativní schůzka proběhne hned po první vyučovací hodině, t.j. v 9,00 hodin, kdy si prvňáčky na hodinu převezme p. vychovatelka.

♣ PLATNÉ INFORMACE KE STAŽENÍ:

Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku

Příloha č. 1_Žádost o odklad ZŠ_2017-18

příloha č. 2_Kritéria_2018

příloha č. 3_Jak můžete pomoci svým dětem_1

příloha č. 4_Desatero pro rodiče_1

 

♣ DALŠÍ INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY:

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Zákonný zástupce je dle § 36, odst. 4, školského zákona (dále ŠZ) č. 561/2004 Sb. povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v kalendářním roce, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Dle § 178, odst. 2, ŠZ:  je-li v obci jedna základní škola zřízená obcí, tvoří školský obvod území obce. Zákonný zástupce může  zvolit jinou než spádovou školu, důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je především kapacita dětí.

Dle § 37, odst. 1, ŠZ  rozhoduje o odkladu školní docházky ředitel školy. Ředitel školy může souhlasit s odkladem povinné školní docházky na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Žádost  o odklad povinné školní docházky  obdrží zákonný zástupce ve škole a vyplněnou ji musí předložit i s přiloženými doporučeními řediteli školy nejdéle do 31. května.

Na základě podmínek stanovených v § 36 a v § 46 Sb., ŠZ  o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy.

 

O NÁS:

→  Jsme školou rodinného typu a nabízíme klidné prostředí s  kvalitní a modernizovanou výukou.
→  Přesvědčit  se  můžete  na seznamovací  hodině pro budoucí prvňáčky „Školákem na zkoušku“ 
→ V  tento den si budoucí prvňáčkové mohou vyzkoušet přímou vyučovací hodinu a při té příležitosti si prohlédnout areál naší krásné a nové školy. (Vezměte si s sebou přezůvky.)
→  Po tuto dobu vás bude provádět a na dotazy odpovídat ředitelka školy.
→  Můžete si také objednat návštěvu v jiném termínu na tel. čísle 463 035 505.
 Těšíme se na vás!!!
Mgr. Milena Tomanová (ředitelka školy) + ostatní zaměstnanci
 

Vážení rodiče,

dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž. Posouzení školní zralosti může být někdy obtížné, v takových případech je vhodnější ponechat rozhodnutí na pedagogicko – psychologické poradně. Pro vaše děti bude vstup do první třídy úspěšný a snadnější, pokud budete vědět, jak má být připraveno. Věnujte proto prosím pozornost dalšímu textu a posuďte, zda můžete během následujících měsíců dítě v některých oblastech lépe připravit na jeho vstup do školy.

Optimální připravenost

Nedostačující připravenost

Dítě rozumí mluvené řeči – pokynům a různým sdělením, vyjadřuje se srozumitelně ve větách a jednoduchých souvětích, komunikuje s dospělými, dokáže spontánně popisovat různé události, poznatky, nápady, klade otázky, umí vyprávět o rodičích, sourozencích, má přiměřeně širokou slovní zásobu. Dítě chápe sdělení učitele nebo spolužáků odlišně, než bylo myšleno, vyjadřuje se pomocí jednotlivých výrazů, jednoduchých vět, nevyjadřuje se spontánně, odpovídá stručně, neklade další otázky k doplnění svých znalostí, dítěti je špatně rozumět (výslovnost), slovní zásoba je omezená.Důsledek pro výuku: nepochopení výkladu učitele, učitel nerozumí odpovědím dítěte, překážka ve vztazích s druhými dětmi.
Orientuje se v okolí, zná svoji adresu, jména a povolání rodičů, svůj věk. Nezná základní údaje o sobě a o svém okolí.
Dítě začíná myslet logicky (na konkrétních předmětech a při konkrétních činnostech), svět chápe realisticky, dokáže pochopit, že z pozice někoho jiného se může situace jevit odlišně. Dítě zatím neuvažuje logicky – je závislé na svých přáních a okamžitých potřebách, na fantazii, důležitý je jeho vlastní pohled na věc.Důsledek pro výuku: nedostatečné pochopení učiva, zejména v Čj, M a v prvouce.
Dítě rozumí číselnému pojmu – např. spočítá pastelky (do 5ti), seřadí čísla od nejmenšího po největší, vyjmenuje řadu čísel, chápe pojmy hodně – málo, méně – více, má rozvinutou paměť pro čísla. Nedokáže počítat ani do pěti, nechápe pojem čísla, pořadí, množství.Důsledek pro výuku: dítě selhává zejména v matematice, nechápe učivo.
Dítě dokáže rozlišit zvukovou i zrakovou podobu slov, rozloží slovo na jednotlivá písmena, ví na jaké písmeno začíná slovo, dokáže z jednotlivých písmen složit slovo, rozliší i velmi podobně znějící slova. Nedovede přesně rozlišovat zrakové či sluchové podněty, nedovede vnímat celek jako soubor částí, obvykle se soustředí na nejnápadnější detail.Důsledek pro výuku: selhává při výuce čtení a psaní.
Dítě je zralé v grafických projevech a tělesné obratnosti – je manuálně šikovné, dobře ovládá pohyby svého těla, umí zacházet s nůžkami, držení tužky je správné, tlak na tužku přiměřený, dokáže napodobit tvar tiskacího a psacího písma, umí popsat, co nakreslilo. Dítě je obecně výrazně neobratné, křečovité držení tužky, velký tlak na tužku, nedokáže napodobit tvar písmen a čísel, odmítá kreslení, vystřihování, v nakreslených tvarech nelze rozpoznat jednotlivé předměty.Důsledek pro výuku: selhává ve výuce psaní, kreslení, pracovní výchově, tělocviku.
Dítě je schopné soustředit se na práci, vydrží pracovat dostatečně dlouho, odolává rušivým podnětům, dokáže překonat únavu. Dítě se obtížně soustředí, snadno se nechá rozptýlit, často přerušuje práci, působí jako duchem nepřítomné.Důsledek pro výuku: nedává pozor, nepracuje, ruší ostatní.
Dítě bez obtíží navazuje kontakt s cizí osobou, je ochotné komunikovat a kooperovat s ostatními dětmi, ochotně se podřídí autoritě. Dítě se vyhýbá kontaktu s cizími osobami, je stydlivé, bázlivé, závislé na rodině.Důsledek pro výuku: nechce chodit do školy, straní se ostatních, nekomunikuje s učitelem.
Dítě přiměřeně ovládá své emocionální projevy, je schopné odložit splnění svých přání na později, započatou práci se snaží dokončit. Dítě obtížně kontroluje své emoce, často jedná impulzivně a bez zábran (např. při nezdaru rozhází všechny pastelky po zemi, bouchá pěstí do stolu apod.), při práci nemá výdrž, převládá zájem o hru.
Dítě je schopné pracovat ve skupině dětí na  společném cíli a společně prováděném úkolu, ochotně se zapojuje do kolektivních her, dokáže ustoupit jinému dítěti. Dítě není ochotné komunikovat s druhými dětmi, stojí stranou, nenavazuje kontakty, nedokáže odložit uspokojení vlastních potřeb ve prospěch společného úkolu, při hře je agresivní, svárlivé.Důsledek pro výuku: konflikty s dětmi i učiteli, znesnadňuje práci ostatním.
Dítě je samostatné a soběstačné, umí se samo obléknout, najíst, pracuje samostatně – rozumí pokynům. Dítě je nesamostatné, závislé na pomoci rodičů, sourozence, pracuje jen v  bezprostředním kontaktu  a za pobízení  dospělého, nedokáže se postarat o své věci. Důsledek pro výuku: nepracuje a neplní pokyny bez pomoci učitele, zapomíná nebo ztrácí pomůcky.
Dítě dodržuje pravidla chování, podřídí se pokynům dospělého, i když je to pro něj nepříjemné, chápe nutnost řádu a pravidel. Dítě je neposlušné, neumí se chovat, odmítá vyhovět pokynům.Důsledek pro výuku: konflikty s dětmi i učiteli.
Dítě má pozitivní postoj ke škole a učení, těší se do školy, rád si hraje na školu, má zájem o nové věci, klade hodně otázek. Dítě se o školu nezajímá, rádo si hraje, neprojevuje zájem o rozšiřování znalostí a vědění, neklade otázky.Důsledek pro výuku: učivo ho nebaví, nedává pozor, není motivováno k lepším výkonům.

Přestože se klade velký důraz na výběr dobře připravených a zralých dětí do první třídy, vstup do školy znamená pro většinu dětí značnou zátěž. Není proto divu, že velký počet dětí vykazuje po delší nebo kratší dobu (jen několik prvních týdnů školní docházky nebo až celý první rok) různě intenzivní a rozličně projevované známky nepřizpůsobení. V následující tabulce si můžete přečíst některé projevy této nepřizpůsobivosti, které může vysledovat paní učitelka ve škole nebo i vy doma – zejména při domácí přípravě. Pokud tyto projevy přetrvávají po několik měsíců, je vhodné vyhledat odbornou pomoc – školního psychologa, výchovného poradce, poradenského psychologa v pedagogicko – psychologické poradně.

Ve škole dítě

Doma dítě

– nevydrží být soustředěné na vyučování – odmítá ráno vstávat, nechce jít do školy
– špatně se podřizuje kolektivnímu vedení – vrací se ze školy unavené
– stále si s něčím hraje – svádí s rodiči urputné boje o domácí přípravu
– nevydrží klidně sedět, otáčí se, mluví do výkladu učitelky – postoj dítěte k učení je lhostejný až negativní
– zaostává ve všech předmětech nebo v některém z nich – pozornost při domácí přípravě je rozptýlená a výkon špatný
– špatně navazuje kontakty s druhými dětmi a obtížně vstupuje do sociálních vztahů, což může negativně ovlivnit jeho postavení v kolektivu třídy – trpí ranním zvracením, bolestmi hlavy nebo břicha, pálením očí (pokud se neobjevují o víkendech a o prázdninách), zadrháváním či koktavostí

Domácí příprava prvňáčků by neměla trvat déle než půl hodiny, výjimečně hodinu, měla by se konat v době jejich dobré výkonnosti, po chvíli aktivního odpočinku (ale ne fyzicky vyčerpávajícího).

 

Dotazník ke školní zralosti:

Z uvedených projevů podtrhněte ty, které se u dítěte projevují.

 

– Neorientuje se v základních údajích: jméno – věk – bydliště

– Nechce odejít od rodičů, brání se, pláče.

– Nenavazuje kontakt, nemluví, je bázlivé, omezená slovní zásoba

– Chování – bez zábran přílišná uvolněnost – strach – neklid – odmítá pracovat

– Snadno se rozptýlí, je nesoustředěné.

– Bez pomoci není schopno plnit příkazy.

– Přerušuje práci, odmítá pracovat, vstává z místa, zpívá si, breptá.

– Celkově se jeví se jako příliš dětské, hravé, rozumově opožděné.

– Má potíže s vyjadřováním, má malou slovní zásobu.

– Má problémy s výslovností: r, ř, sykavky, k, b, d, m, n.

– Špatný řečový projev – není plynulý, zadrhává, koktá, mluví překotně

– Má problémy s gramatikou – nesprávný slovosled, časování, skloňování

– Má problémy s určováním geometrických tvarů.

– Má problémy s určováním barev

– Problémy s prostorovou orientací: vlevo – vpravo, vzadu – vpředu,    nahoře – dole

– Problémy v matematických pojmech méně-více, určení počtu, číselnou řadu uvádí do…..

– Při kreslení – kreslení levou rukou, nesprávné držení tužky,  celková neobratnost v jemné motorice

– Tempo práce – pomalé – zbrklé

 
Všeobecné informace

1. Povinná školní docházka

Školský zákon,

§ 36 Plnění povinnosti školní docházky

(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

(4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

(5) Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen „spádová škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce března kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

(6) Žák umístěný ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené při tomto školském zařízení nebo v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má sídlo příslušné školské zařízení, popřípadě v jiné škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí.

(7) Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.

2. Odklad povinné školní docházky

Školský zákon, § 37    Odklad povinné školní docházky

(1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházk

(3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, doporučí zároveň zákonnému zástupci dítěte vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte.

§ 46, Organizace základního vzdělávání

(1) Místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu s § 36 odst.4, a oznámí to způsobem v místě obvyklým. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených v § 36.

§ 165 (2) Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:

c) zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle § 37,

e) přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46, přestupu žáka podle § 49 odst.1 a převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2, zamítnutí žádosti o povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2,

Školský zákon č. 561/2004 Sb. 

3. Novela školského zákona a právní výklad MŠMT

§ 183 (2) Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění a v případě středních škol též poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a odst. 7. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění k 1.1.2012  

 

 

1. dny ve škole

Publikoval Lovis dne 28. 10. 2017 v I. učebna |

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 TU –  Mgr. K. Selby   ♣ 1.  dny ve škole

kera natur

Publikoval Lovis dne 9. 10. 2017 v I. učebna |

♣ kera natur

namalujte si tygra

Publikoval Lovis dne 8. 10. 2017 v II. učebna |

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 ↓   … 2. a 5. ročník TU – Mgr. A. Fejfarová ♣ namalujte si tygra Posíláme výtvor „Namaluj si svého tygra“ do soutěže. Obrázek tygra by měl být zveřejněn na facebooku zivotnimapy.cz jako příspěvek a právě hlasy veřejnosti by měly rozhodnout o vítězi. Děti mohou vyhrát pěkné knižní ceny. Obrázek jsem […]

První vycházka do přírody

Publikoval Lovis dne 20. 9. 2017 v Akce ŠD |

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 ↓ ♣ První vycházka do přírody  

projektový den – září

Publikoval Lovis dne 20. 9. 2017 v Společné akce ZŠ |

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 ↓

první den ve školce

Publikoval Lovis dne 5. 9. 2017 v Společné akce MŠ |

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018↓ ♣ první den ve školce    

škola dnes 17/18

Publikoval Lovis dne 1. 9. 2017 v Škola dnes - přehled |

♣ Základní škola a mateřská škola Srch, okres Pardubice 2017/2018: IČO: 70985898 Ředitelka  školy:   Mgr. Milena Tomanová MATEŘSKÁ  ŠKOLA: Kapacita MŠ: 2 oddělení (SLUNÍČKO, SRDÍČKO) =  52 dětí Vedoucí učitelka MŠ:   Šárka Pelíšková Učitelky MŠ: SRDÍČKO: Šárka Pelíšková, Zora Hartmanová SLUNÍČKO: Pavla Hejná, Pavla Hlavičková ZÁKLADNÍ ŠKOLA: Kapacita ZŠ: I. učebna – 23 žáci (1. ročník) – t.u. Mgr. Kamila Selby […]

Informace na rok 2017-18

Publikoval Lovis dne 1. 9. 2017 v Škola, ZŠ informace |

ŠKOLNÍ ROK  ♣ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018: Zahájení školního roku: 4. 9. 2017 ( 2 vyuč. hod.) Podzimní prázdniny: 26. a 27. 10. 2017, pozn: 28.10. St. sv. Vánoční prázdniny: 23. 12. 2017 – 2. 1. 2018 Nástup do školy: 3. 1. 2018 Ukončení 1. pololetí: 31. 1. 2018 – Vysvědčení (4. vyuč. h.) Pololetní prázdniny: […]

kroužky 2017/2018

Publikoval Lovis dne 30. 8. 2017 v Kroužky |

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018: ↓   NÁZEV KROUŽKU PRO LEKTOR/KA CENA DEN KONÁNÍ Pěvecký MŠ p. Pelíšková,   p. Hartmanová    300,- Kč čtvrtek Angličtina MŠ p. Hartmanová     500,- Kč pondělí Metoda dobrého startu – MDS MŠ/ předškoláci p. Hejná    300,- Kč středa Flétnička MŠ/předšk. p. Hlavičková     200,- Kč  úterý Keramika ZŠ p. […]

Nástup do mateřské školy

Publikoval Lovis dne 30. 8. 2017 v MŠ informace |

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 ↓ Nástup do mateřské školy je v pondělí 4.9.2018 do 8,00 hod. V případě pozdějšího nástupu (nemoc a pod.) prosíme o nahlášení termínu nástupu. Informativní schůzka rodičů (bez dětí) se koná v úterý 5.9.2017 v 16,00 hod. ve třídě Srdíčko.  Ved. uč. Šárka Pelíšková

2017/2018

Publikoval Lovis dne 30. 8. 2017 v III. učebna |

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018↓ … 3. a 4. roč. TU -Mgr. H. Šrůtková  

Projekty a programy školy

Publikoval Lovis dne 21. 8. 2017 v Projekty a programy školy |

  ČTENÍ PRO RADOST: Žáci za přečtené knihy získávají žetony, za které si na konci školního roku kupují nové knížky. Odměňujeme i nejlepšího čtenáře roku a nejlepší čtenáře jednotlivých ročníků. BESEDY V OBECNÍ KNIHOVNĚ: Žáci jednotlivých ročníků besedují 3 – 4x za rok s paní knihovnicí v obecní knihovně Srch. Každé sezení je motivované na […]

potřebné dokumenty

Publikoval Lovis dne 1. 7. 2017 v Škola v přírodě |

Dokumenty ke škole v přírodě: Denní režim: Denní režim ŠVP ♣ Jak si sbalit na ŠVP? –  nabízíme vám dva návody – podrobný pro menší: PLNÁ POLNÍ PRO DÍTĚ – pro zkušené osnovu: Plná polní – osnova ♣ Ke stažení – dokumenty k ŠVP: Doklad o zdravotní způsobilosti účastníka zotavovací akce PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ-bezinfekčnost  

Copyright © 2008-2020 Základní a mateřská škola Srch Všechna práva vyhrazena.
Tyto stránky používají Desk Mess Mirrored theme, v2.5, z BuyNowShop.com.